Helse

Erstatning for tapt inntekt

Vi har et godt trygdesystem i Norge. Om uhellet er ute, kan du bli ivaretatt for resten av livet selv om du ikke lenger er i stand til å arbeide. Det kalles uføretrygd.

Men selv om uføretrygden vil gjøre deg i stand til å klare deg, vil du ha et betydelig inntektstap sammenliknet med om du hadde vært i full jobb.

Dersom det er en personskade som er årsaken til uførheten og det kan pekes på noen ansvarlige, kan du ha rett på erstatning. Den måles ut fra differansen mellom ytelsene fra Folketrygden og det du kunne ha tjent fram til vanlig pensjonsalder.

Her forklarer vi hva som skal til.

Personskader som gir rett til erstatning for inntektstap

Du kan ha rett på erstatning fra et forsikringsselskap, det offentlige eller private i de tilfellene det ikke foreligger noen forsikring. Typiske tilfeller er:

  • Trafikkulykker
  • Yrkesskader
  • Voldsoffersaker
  • Feilbehandling

Felles for de som er nevnt her er at du slipper å anlegge sak mot privatpersoner som måtte være ansvarlig for skaden du er påført.

Det er forsikringsselskaper som tar seg av erstatning for trafikkskade eller yrkesskade, mens Kontoret for voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tar seg av andre tilfeller.

Hvor mye kan du kreve i erstatning?

Det er ikke så lett å forestille seg hva du kunne ha tjent dersom du hadde fortsatt å jobbe. Var du i jobb da uhellet var ute, kan det kan tas utgangspunkt i denne.

Men dersom du var i startfasen av yrkeslivet, eller ikke engang var ferdig med utdanningen din, kan det derimot bli vanskeligere.

Et forsikringsselskap vil her typisk legge vekt på den skadelidtes alder, utdanning, evner og omfanget av skaden. Selv om det nok er en del avgjorte saker om dette både i Forsikringsskadenemnda og i domstolene, kan det være gjenstand for mange diskusjoner.

Av den grunn er det mange som engasjerer advokater i slike saker.

Når man har et tall om forventet inntekt man kan enes om, må man trekke fra de faktiske inntekter man får før erstatningen regnes ut.

Det gjelder alle stønader man får eller vil få fra Nav. Er det mulig å jobbe deltid, skal det også legges til grunn.

Hvordan søke erstatning for tap av inntekt?

Det viktigste er at kravet fremmes så fort som mulig etter at skaden er skjedd eller man har fått bevissthet om den. (Enkelte skader viser seg jo ikke før det har gått en tid).

Merk at det er foreldelsesfrister du må forholde deg til.

Krav om erstatning for arbeidsinntekt fremmes overfor forsikringsselskapet der det er et slikt inne i bildet. I voldssaker skal kravet fremmes i forbindelse med straffesaken, og utbetales av Kontoret for voldsoffererstatning. Har du blitt arbeidsudyktig etter feilbehandling på sykehus, er det altså NPE som må motta erstatningskravet. Utenom disse tilfellene må du rette det mot den ansvarlige direkte.

Advokathjelp i erstatningssaker

Det behøver ikke alltid koste så mye å få profesjonell hjelp i erstatningssaker. I forsikringstilfellene er det gjerne inkludert. Du kan også ha retthjelpforsikring inkludert i innboforsikringen, reiseforsikringen eller andre steder.

Kontoret for voldsoffererstatning har likeledes mulighet til å dekke rimelige kostnader til advokat. Voldsofre kan også ofte ha en bistandsadvokat som har mulighet til å følge opp erstatningskrav.

You may also like